Popularne artykuły

Sprawdź, kto pojedzie ZKM bez biletu

2011-08-05 09:15:00 (ost. akt: 2011-08-05 09:19:44)

- Ulga przysługiwała osobom niepełnosprawnym do dnia 29 lipca br. Jak wygląda to teraz? - zastanawia się jedna z czytelniczek. Niżej poznacie pełną listę ulg, zgodnych z ostatnią uchwałą.

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor: Grzegorz Wadowski

Zmiany wprowadzone przez uchwałę Rady Miasta z 29 czerwca dla wielu mieszkańców pozostały niejasne. - Czy została zniesiona ulga 50% dla osób niepełnosprawnych, których inwalidztwo nie było związane z narządami ruchu. Dowiedziałam się o tym całkiem przypadkowo - zastanawia się jedna z czytelniczek. Odpowiedź ZKM nie pozostawia jednak wątpliwości.

- Nie wprowadzaliśmy żadnych zmian w funkcjonowaniu ulg. Jedyne, co zmienia uchwała, to dokumenty, które są wymagane do potwierdzenia uprawnień - mówi Włodzimierz Popiołek, dyrektor ZKM.

Nie jesteś pewien czy przysługuje ci zniżka? Zapoznaj się z listą osób uprawnionych: Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie


I. Bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta przysługują:

UprawnieniWażny dokument uprawniający

1.
Posłowielegitymacja poselska (wzór M.P. z 2007 r., Nr 70, poz. 759)

2.
Senatorowielegitymacja senatorska (wzór M.P. z 2005 r. Nr 54, poz. 739)

3.
Osoby posiadające Honorowe Obywatelstwo Olsztynadokument stwierdzający nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna -wymieniony dokument jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości

4.
Radni Rady Miasta Olsztynalegitymacja radnego

5.
Przewodniczący i sekretarze lub skarbnicy rad osiedlilegitymacja wydana przez Biuro Rady Miasta Olsztyna

6.
Inwalidzi wojenniksiążeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

7.
Inwalidzi wojskowiksiążeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) -dotyczy inwalidztwa związanego z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej

8.
Opiekun towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu całkowicie niezdolnemu do pracy i niezdolnemu do samodzielnej egzystencjiw wieku powyżej 13 lat -dokument inwalidy wojennego lub wojskowego wymienionych w pkt 6 i 7

9.
Osoby represjonowane niezdolne do pracylegitymacja osoby represjonowanej (wzór Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 539), mającej prawo do renty inwalidy wojennego wraz z dokumentem tożsamości

10.
Opiekun towarzyszący osobie represjonowanej całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencjidokument osoby represjonowanej wymienionej w pkt 9

11.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I stopniadokument stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60, wzór Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 82 lub orzeczenie) lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP lub orzeczenie stwierdzające inwalidztwo I stopnia wymienione dokumenty ważne są łącznie z dokumentem tożsamości

12.
Opiekun osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencji w wieku powyżej 13 latdokument osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawnej w stopniu znacznym wymienionych w pkt 11

13.
Osoby niewidome lub ociemniałeniżej wymienione dokumenty potwierdzające niepełnosprawność w związku z uszkodzeniem narządu wzroku: dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
lub dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy
lub dokument stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60 lub orzeczenie)
lub dokument stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604 lub orzeczenie) lub dokument stwierdzający inwalidztwo I grupy lub dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153 wymienione dokumenty ważne są łącznie z dokumentem tożsamości

14.
Przewodnik osoby niewidomej lub ociemniałej towarzyszący w podróży w wieku powyżej 13 latdokument osoby niepełnosprawnej wymienionej w pkt 13

15.
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życialegitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624 - MEN-I/50/1 albo MEN-I/51/2 MEN-II/182/2 albo MENiS-II/182/2) lub ważne orzeczenie albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604 lub orzeczenie) lub imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej wraz z dokumentem tożsamości -imienne zaświadczenie uprawnia do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie w godzinach jej otwarcia określonych w zaświadczeniu

16.
Opiekun towarzyszący dziecku niepełnosprawnemuimienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacja szkolna dziecka niepełnosprawnego podczas przejazdu z dzieckiem lub ważne orzeczenie albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności podczas przejazdu z dzieckiem -imienne zaświadczenie uprawnia do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki; wymienione dokumenty ważne są łącznie z dokumentem tożsamości

17.
Osoby z naruszoną sprawnością narządów ruchu niezdolne do pracydokument stwierdzający: niezdolność do pracy z powodu stanu narządu ruchu (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60, wzór Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 82 lub orzeczenie) lub stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu ruchu
lub inwalidztwo I grupy lub inwalidztwo II grupy wymienione dokumenty ważne są łącznie z dokumentem tożsamości

18.
Dzieci w wieku do lat 4 włącznie (również z wózkiem dziecięcym)dokument stwierdzający wiek dziecka -17

19.
Osoby, które ukończyły 70 latdokument tożsamości

20.
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnialegitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi oraz dokumentem tożsamości

21.
Umundurowani funkcjonariusze Policjilegitymacja służbowa

22.
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiejlegitymacja służbowa

23.
Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowejlegitymacja służbowa

24.
Osoby posiadające legitymację służbową lub rodzinną pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.-legitymacja służbowa pracownika MPK Sp. z o.o. w Olsztynie lub legitymacja rodzinna pracownika MPK Sp. z o.o. w Olsztynie


II. Ulgowe przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta przysługują:

UprawnieniWażny dokument uprawniającyUwagi

1.
Kombatancilegitymacja kombatancka lub zaświadczenie o uprawnieniach do ulgwymienione dokumenty są ważne łącznie z dokumentem tożsamości

2.
Dzieci powyżej 4 do 7 latdokument stwierdzający wiek dziecka

3.
Studenciegitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 224, poz. 1634)
lub legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910)

4.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życialegitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504, Dz. U. 2010 r., Nr 97, poz. 624)

5.
Uczniowie szkół zagranicznych do 24 roku życiamiędzynarodowa legitymacja szkolna ISIC

6.
Studenci zagranicznych wyższych uczelnimiędzynarodowa legitymacja studencka ISIC

7.
Emerycilegitymacja emeryta (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 239, poz.2404, wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 27, poz. 241, wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 173, poz. 1240, wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 618, wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082) lub decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RPwymienione dokumenty są ważne łącznie z dokumentem tożsamości

8.
Osoby niezdolne do pracylegitymacja rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 239, poz. 2404, wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 27, poz. 241, wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 173, poz. 1240 wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 618, wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082) lub decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RPwymienione dokumenty są ważne łącznie z dokumentem tożsamości


Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze 27 pokaż wszystkie komentarze w serwisie Coś się źle wyświetla? Widzisz błąd? Zgłoś nam to!

Dodaj swój komentarz

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

 1. kasia2 #349178 | 46.186.*.* 12-08-2011 19:45

  Do Kasi - Trzeba mieć legitymację z Prostej w wpisem 05R . I kanary nie mają nic do powiedzenia

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Kasia #344379 | 88.156.*.* 08-08-2011 17:31

  Witam, posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki). Od kilku lat jeżdżeę za darmo, jednak według powyższej tabeli darmowe przejazdy mi nie przysługują. Pozycja 11 informuje nas, iż osoby "(...) niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I stopnia" są uprawnione do darmowych przejazdów. A co ze stopniem umiarkowanym i lekkim ?!?!?!?! Skoro "Nie wprowadzaliśmy żadnych zmian w funkcjonowaniu ulg" :D

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Daniel #342394 | 83.9.*.* 06-08-2011 14:25

  Na szczęście na liście nie ma Prezydenta, Premiera czy urzędujących ministrów... gdyby kiedyś się chcieli przejechać - bilet musi być....

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. do tor #341962 | 88.156.*.* 06-08-2011 07:42

  usuneli bazgroły napisane do cibie w celu wyjaśnienia tematu :( więc kij im i tobie w ryj

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. Mnietek #341955 | 80.50.*.* 06-08-2011 07:00

  Zauważcie ilu tych kretynów jest co sami sobie to przyznają na każdym szczeblu ! Ci co nie mają uprawnień a niekiedy są bardziej chorzy od tych OSZUSTÓW !!!!!

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 6. Jowita #341954 | 80.50.*.* 06-08-2011 06:58

  Do: Ona Proszę zapoznaj się jeszcze raz o lekkiej niepełnosprawności ! Moja znajoma twierdzi i ma legitymację na darmowe przejazdy z daw.III grupą

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 7. Ona #341809 | 89.228.*.* 05-08-2011 22:24

  Dlaczego osoby niezdolne do pracy mają bilety ulgowe a osoby które mają orzeczony stopień umiarkowany nie mają żadnej ulgi skoro są to orzeczenia równoważne???

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 8. ktosia #341754 | 83.9.*.* 05-08-2011 21:24

  a honorowi zasłużeni dawcy krwi??ech...

  ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Ola #341527 | 81.190.*.* 05-08-2011 16:32

   I ja na nich wszystkich muszę płacić !!!!

   Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. yaro #341503 | 78.88.*.* 05-08-2011 16:09

   A nie słyszeliście pacany o Elektronicznej Karcie Miejskiej? U mnie w Elblągu to na niej są zapisane uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych. Ale u was jeszcze do EKM nie dojrzeli panowie z zarządu MPK :(

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  3. do "to jak to jest ze studentami" #341461 | 83.9.*.* 05-08-2011 15:22

   legitymacja studencka uprawnia do korzystania z ulg do ukończenia 26 roku życia. Masz to nawet na legitymacji napisane....

   ! - + odpowiedz na ten komentarz

  4. to jak jest ze studentami? #341281 | 83.15.*.* 05-08-2011 13:34

   Nic tu nie ma, że studenci tylko do 24 roku życia, a do tej pory kanary uważały starszego studenta chyba za ucznia szkoły ponadgimnazjalnej? Coś się zmieni w tej kwestii? Czy trzeba będzie cały czas pisać odwołania?!?

   ! - + odpowiedz na ten komentarz

  5. bolek #341273 | 93.162.*.* 05-08-2011 13:29

   Od kiedy to ZKM te nieroby wożą ludzi? No chyba że popiołek dorabia na boku swoim autem to wtedy tak.

   ! - + odpowiedz na ten komentarz

  6. tor #341214 | 79.190.*.* 05-08-2011 12:39

   skoro ulgi dla rodziny pracownika MPK , to może ulga dla personelu szpitali, bo leczy pracowników MPK , pań na poczcie, wszak obslugują pracowników MPK - czym zasłużyły sobie członkowie rodzin pracowników MPK na ulgi z naszych pieniedzy??? Prosze o jeden przykład!!! Oj radni zaradni.

   Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. wielkie oczy #341100 | 83.9.*.* 05-08-2011 11:35

    zastanawiam się czy chodzi o MPK bo takiego czegoś jak ZKM to nie znam

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

   2. nib #341091 | 83.20.*.* 05-08-2011 11:26

    dlaczego policjanci, nie stać na bilet osobę która często zarabia powyżej 5 tysięcy?

    ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. lee #341076 | 88.156.*.* 05-08-2011 11:15

     a co z pracownikami i ich rodzinami ZKM( czy MPK )? oni też jeżdżą za darmo, na nasz koszt?

     Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

     1. ** #341071 | 178.42.*.* 05-08-2011 11:10

      Pierwsze 5 grup z przejazdami bezpłatnymi, nie powinno mieć tej ulgi. Oni mają służyć narodowi, a nie korzystać z przywilejów. Poza tym już dostają od nas dużo pieniędzy, więc swobodnie stać ich na bilety.

      Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     2. dlaczego pracownicy i rodziny z mpk nie płacą #341067 | 193.27.*.* 05-08-2011 11:04

      chyba komuna już minęła! A do listy trzeba dodać jeszcze wszystkich policjantów i innych mundurowych, którzy wyciągają szmatę i nikt nie patrzy, że jadą bez biletu. Dziwne, że ci którzy mają pilnować prawa, najbardziej go łamią.

      Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     3. polak #341046 | 46.113.*.* 05-08-2011 10:48

      szczegulnie Ci pierwsi na liście 1,2,3,4 to jeżdzą tak czesto że nie stać ich na kupno biletu

      ! - + odpowiedz na ten komentarz

     4. stara baba #341007 | 88.156.*.* 05-08-2011 10:11

      qaz , o bagażu była mowa w innym artykule. Nie kasuje się niletu na bagaż.

      ! - + odpowiedz na ten komentarz

     5. spad - pomyliłeś strony #341002 | 88.156.*.* 05-08-2011 10:09

      Spadaj z tą propozycją zarobków, ok ?

      ! - + odpowiedz na ten komentarz

     6. qaz #340996 | 83.9.*.* 05-08-2011 10:06

      A co z bagażem dalej trzeba kupować na niego cały bilet??

      ! - + odpowiedz na ten komentarz

     7. ? #340991 | 213.73.*.* 05-08-2011 10:04

      Członkowie rad osiedli i pracownicy MPK z rodzinami jeżdżą za darmo? Nie wiedziałem. Ile to osób? Parlamentarzyści i tak nie jeżdżą autobusami.

      Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     8. kuc-muc; #340951 | 88.156.*.* 05-08-2011 09:42

      A Ci biedaki malo zarabiajacy z poz; 1 ,2 ,4 to z jakiej racji----By sie wstydzili narodu poprosu--biedaki ktorych nie stac na 2,50 zl.

      Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

      1. poxi #340943 | 89.228.*.* 05-08-2011 09:37

       hI hI, biedny rencista i KOMBATANT za pół ceny,posłowie i rada miasta za darmo.Tak trzymać.Pozdrawiam

       Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

      2. a #340938 | 89.228.*.* 05-08-2011 09:34

       tak z ciekawości a nie złości, jaki jest dokument stwierdzający wiek dziecka, które ma 4 lata?

       Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (3)