Sobota, 19 października 2019. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

10.000 zł na kuchnię WFM

2018-06-01 12:00:00 (ost. akt: 2018-06-26 10:30:56)

10.000 zł na kuchnię
Podziel się pomysłem!

Konkurs dla konsumentów na Facebooku
1) Organizatorem konkursu jest Szynaka Meble Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, marka WFM KUCHNIE – Oddział ul. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn REGON 511339065, NIP 744-15-86-760, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000160927,kapitał zakładowy 13.449.000 PLN w całości wpłacony
2) Konkurs trwa od 29.06.2018 do 31.07.2018
3) Konkurs odbywa się na profilu WFM KUCHNIE w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/wolsztynskiekuchnie/
4) Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany oraz administrowany przez serwis Facebook.
6) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”.
7) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
8) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
9) Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi posiadać swój profil w serwisie Facebook (jeżeli uczestnik nie posiada profilu, konieczna jest rejestracja przez stronę główną serwisu Facebook) oraz wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
10) Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu na konkurs, w sposób określony poniżej projektu graficznego, wizji lub pomysłu na kuchnię. Zadanie może być wykonane dowolną techniką i zapisane do pliku w formacie graficznym: JPG o wielkości do 10 MB i zwany dalej „Pracą Konkursową”. Może to być kolaż zdjęć, szkic, projekt komputerowy lub inna technika, jednak zawsze zapisana do pliku graficznego.
11) Prace Konkursowe muszą być przesyłane organizatorowi za pośrednictwem wiadomości prywatnej na platformie Facebook do godz. 23:59 ostatniego dnia trwania Konkursu.
12) Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej Pracy Konkursowej przez tego samego Uczestnika, pod uwagę będzie brana tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza.
13) Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej na następujących warunkach:
a. pola eksploatacji: publikacja na Stronie Organizatora,
b. terytorium: bez ograniczeń;
c. okres: 4 lat.
14) Organizator może udzielić dalszej licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej.
15) Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
16) Spośród pomysłów, które wpłyną jury złożone z dwóch projektantów marki WFM KUCHNIE i przedstawiciela działu marketingu wybierze jeden.
17) Kryteria wyboru pomysłu na kuchnię jakie będą brane pod uwagę to: innowacyjność pomysłu, funkcjonalność, estetyka, sposób pokazania.
18) Zwycięzcy konkursu dofinansujemy kuchnię do kwoty 10.000 zł brutto.
19) Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcy i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
20) Realizacja kuchni objętej dofinansowaniem odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem jednego z poniższych salonów firmowych WFM KUCHNIE:
Salon firmowy WFM KUCHNIE w Gdańsku
Galeria City Meble Al. Grunwaldzka 211, 80-266
tel.: 605 353 644, 663 690 210
e-mail: gdansk@wfm-kuchnie.pl
Salon firmowy WFM KUCHNIE w Katowicach
ul. Chorzowska 108, 40-101
tel.: 32 258 10 25; 605 333 929
e-mail: katowice@wfm-kuchnie.pl
Salon firmowy WFM KUCHNIE w Olsztynie
ul. Sikorskiego 17, 10-088
tel.: 605-630-083
e-mail: olsztyn@wfm-kuchnie.pl
Salon firmowy WFM KUCHNIE w Warszawie
ul. Malborska 45, 03-286
tel.: 605 255 107, 22 331 17 64
e-mail: warszawa@wfm-kuchnie.pl
Salon firmowy WFM KUCHNIE w Wolsztynie
ul. Fabryczna 16, 64-200
tel.: 68 347 56 31, 609 308 611
e-mail: wolsztyn@wfm-kuchnie.pl
21) Realizacja kuchni odbywa się na podstawie umowy zawartej w salonie, a nagroda zostaje odliczona od końcowej kwoty rozliczenia za kuchnię.
22) Konkurs dotyczy wyłącznie kuchni marki WFM KUCHNIE.
23) Ogłoszenie wyników konkursu wraz z publikacją zwycięskich pomysłów na kuchnie odbędzie się na profilu Facebooka marki WFM KUCHNIE dnia 06.08.2018. Zwycięzca zostanie poinformowany przez komunikator Facebook.
24) Podpisanie umowy na zakup kuchni z dopłatą wygraną w konkursie musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018 roku, a jej odbiór (faktura końcowa) najpóźniej do 31.10.2018. W przypadku braku odbioru nagrody we wskazanym terminie, uprawnienie do jej odbioru wygasa.
25) Dofinansowanie do kuchni uzyskane w konkursie nie kumuluje się, z żadnymi innymi promocjami, rabatami, kuponami i warunkami specjalnymi.
26) Nagroda w konkursie jest imienna, nie podlega wymianie na gotówkę i możliwa jest do zrealizowania wyłącznie w postaci dofinansowania do kuchni marki WFM KUCHNIE dla osoby, która zdobędzie nagrodę.
27) W związku z Konkursem będą przetwarzane dane osobowe uczestników konkursu w celach związanych z konkursem oraz w celu przedstawienia oferty handlowej oraz dane osobowe zwycięzcy w celu wydania nagrody. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 p. f rozporządzenia wskazanego powyżej.
Administratorem ww. danych osobowych jest Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w 14-260 Lubawa ul. Dworcowa 20 (zwanego dalej Administratorem), który jest zarazem Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: abi@szynaka.pl.
Zwycięzca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: abi@szynaka.pl lub pisemnie na adres:
Szynaka-Meble sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn.
Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: abi@szynaka.pl.
Uczestnik ma prawo do wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego.
Dane Uczestników nie będą profilowane.
Dane Zwycięzców będą przechowywyane przez czas trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu w celu wydania nagród, nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy po zakończeniu Konkursu.
Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
W celu udziału w konkursie, wydania nagród oraz w celu przedstawienia oferty handlowej Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe uczestników:
a. imię,
b. nazwisko,
c. numer telefonu,
d. adres e-mail,
e. adres
28) Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać pisemnie na adres Organizatora podany w pkt 1 Regulaminu.
29) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni). O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym na adres podany w reklamacji.
30) Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Facebook organizatora https://www.facebook.com/wolsztynskiekuchnie/ przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages